Программа по татарскому языку
НазваниеПрограмма по татарскому языку
страница2/13
Дата публикации17.05.2014
Размер0.89 Mb.
ТипПрограмма
lit-yaz.ru > Литература > Программа
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр.

 1. Сыйфат фигыльнең барлыкта һәм юклыкта заман формалары белән танышу.

 2. Хәл фигыльнең 4 формасын да сөйләмдә куллану.

 3. Хикәя фигыльнең тәмамланмаган үткән заман, күптән үткән заман, кабатлаулы үткән заман формаларын текстта таный белү.

 4. Фигыльнең йөкләтү, уртаклык юнәлешләре белән таныштыру.

 5. Теләк фигыльне (-ыйм/-им, -ыйк/-ик), теләк белдерүнең башка формаларын сөйләмдә куллану.

 6. Боерык фигыльнең III затта төрләнеше.

 7. Бәйлек һәм бәйлек сүзләрне сөйләмдә куллану.

 8. Фразеологик берәмлек төшенчәсе белән таныштыру.

 9. Билгеләү, билгесезлек, юклык, күрсәтү, тартым алмашлыкларының сөйләмдә еш кулланыла торган очраклары белән танышу.

 10. Сан төркемчәләрен гомумиләштереп кабатлау.

 11. Сөйләмдәге актив ымлыклар белән танышу.

 12. Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне сөйләмдә куллану.

 13. Аналитик фигыльләр (килеп җитте, укып бетерде) белән танышу.

 14. Атау җөмләләрне сөйләмдә танып белү.


Программа һәм дәреслекләр авторлары:

1.Коммуникатив технология нигезендә рус телле балаларга татар теле һәм әдәбияты укыту программасы (1-11нче сыйныфлар).

Татарстан республикасы “Мәгариф” нәшрияты һәм фән министрлыгы Р.З.Хәйдәрова, Р.Л Малафеева,2010

2. Татар теле. Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 7 нче сыйныфы өчен дәреслек. Казан “Мәгариф” нәшрияты 2006.

Тикшерү характерындагы язма эшләрнең саны:

1.Контроль эшләр – 5 ( үткән бүлекләр буенча укытучы үзе төзегән тестлар формасында)

2.Мөстәкыйль эшләр – 7 (дәреслек, “Үз – үзегезне тикшерегез” биремнәрен үтәү)

Тематик планда дәрес типларының исемнәре кыскартылып күрсәтелде:

ЛКФ - лексик күнекмәләр формалаштыру

ЛКК - лексик күнекмәләр камилләштерү

ГКФ - грамматик күнекмәләр формалаштыру

ГКК - грамматик күнекмәләр камилләштерү

ЛГКК - лексик-грамматик күнекмәләр камилләштерү

Д/с - диалогик сөйләм

М/с - монологик сөйләм

Татар теле дәресләре оештыру өчен тематик план 8 сыйныфҮткәрү

вакытыТема

Дәрес

тибы

Укучыларның эшчәнлек төре

Көтелгән нәтиҗәләр

Контроль,

искәртмә

План

Факт


1.Күп укыган-күп белер. (18 сәг)

1

1.09
Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре.

Д/с

Кабатлау дәресе

Теркәгечләрне җөмләләрдә дөрес куллана белү.
2-3

4.09

6.09
“Каюм Насыйри” тек-стындагы лексик-грам-матик материал.

Сүзләрнең антоним һәм синоним парларын табу.

ГКК

Җөмләләр төзү

Күнегүләр эш- ләү

Хәл фигыльнең ясалышын искә төшерү, сөйләмдә куллана белү
4

8.09
“Әбугалисина “ текстындагы лексик-грамматик материал.

ГКК

Кагыйдәне искә төшерү.Күнегүләр эшләү

Җөмләләне дәвам итә белү.
5

11.09
^ Хәл фигыльнең 4 формасы (ганчы,гәнче, канчы, кәнче).

ЛКФ

Күнегүләр эшләү

Исемнәргә аф-фиксларны дөрес ялгану тәртибен белергә.
6

13.09
^ Фигыльнең -ып,-еп,-п; -гач,-гәч, -кач,-кәч формалары

Белем тик-шерү

Күнегүләр эшләү-не дәвам итү.

Исемнәргә аф-фиксларны дөрес ялгану тәртибен белергә.
7

15.09
Кушма фигыль.

ЛКФ

Дәреслек, сүзлек белән эш. Рәвеш-не аера белү.

Орфоэпик күнегүләрне куллана белү
8

18.09
1.К.Насыйри “Әбугалисина” әсәрен-дәге (2 өлеш) лексик-грамматик материал.

ЛГКК

Дәреслек, сүзлек белән эш, нәтиҗә ясау

Сорауларга җавап бирә белү.

9

20.09
Кереш контроль эш № 1 (7 нчы сыйныфта үткәннәрне кабатлау)

ЛГКК

Кабатлау дәресе Күнегү эшләү

Грамматик күнек-мәләре эшләү

Тест формасында

10


22.09

Хаталар өстендә эш

Сүзтезмәләрдән җөмлә-ләр төзү

ЛГКК

Дәреслек, сүзлек белән эш

Шуларның бе-рсе,китапның берсе төзелмәлә-рен куллану.
11

25.09

2.К.Насыйри “Әбугали-сина” әсәрендәге (2 өлеш) лексик-грамматик материал.Киңәш бирү репликалары.Киңәш бирә белү.
12

27.09
Билгесез үткән заман хикәя фигыль.

ГКК

Фигыльнең бил-геле һәм билгесез үткән заманнарын искә төшерү

Билгеле һәм бил-гесез үткән заман хикәя фигыль-ләрне танып бе-лергә өйрәтү
13

29.09
Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.

ГКК

Билгесез үткән заман хикәя фи-гыльнең зат-сан белән төрләнешен өйрәнү.

Билгесез үткән заман хикәя фи-гыльләрне зат-сан белән төрләндерә белү.
14

2.10
Билгеле һәм билгесез киләчәк заман хикәя фигыль.

ГКК

Җөмләләргә со-раулар куярга өйрәнү.

Фигыльләрнең заман формала-рын билгеләү.
15


4.10

Билгеле һәм билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.
Билгеле һәм билгесез киләчәк заман хикәя фи-гыльләрне зат-сан белән төрлән-дерү.

Билгеле һәм билгесез киләчәк заман хикәя фи-гыльләрне зат-сан белән төрләндерә белү.
16

6.10
Шарт фигыль.
Шарт фигыль кагыйдәсен аңла-ту. Күнегүләр эшләү.

Шарт фигылне дөрес тәрҗемә итүгә ирешү.
17

9.10
Шарт фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.
Шарт фигыльнең зат-сан белән төр-ләнешен өйрәнү.

Шарт фигыльнең зат-сан белән төр-ләнешен истә калдыру.

Мөстәкыйль эш дәреслек 39-40 б

18

11.10
Икән, әле сүзләре белән җөмләләр төзү.

ЛКФ д/м сөйләм

-Икән, әле сүзләре ярдәмендә җөмлә-ләр төзү

Икән,әле сүзләрен куллана белүгә ирешү2.Мин һәм минем яшьтәшләрем ( 21 сәг)
19

13.10
1.“Өлгерәм әле...” хикәясендәге (дәвамы) лексик-грамматик материал.

ГКФ

ГКК

Диалогларга тө-шеп калган репли-каларны кую, сөй-ләшергә өйрәнү.

Яңа лексиканы диалогларда кул-лана белү.
20

21

16.10

18.10
Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.

Ия белән хәбәр арасында сызык кую.

Тикшерү

Җөмләләрнең иясен һәм хәбәрен билгеләү. Ия белән хәбәр ара-сында сызык ку-ярга өйрәнү.

Сүзләрнең дөрес язылышын үзләш.Ия белән хәбәр арасында сызык куя белү.
22

20.10
^ Сыйфат фигыльнең барлык һәм юклык формасы.

ЛКФ

Сыйфат фигыль-ләр белән таны-шу.

Сыйфат фигыль-ләрне тәрҗемә итә белү.
23

23.10
^ Боерык фигыльләрнең 3 затта төрләнеше.

ГКФ

Кагыйдә аңлату. Текстан боерык фигыльләрне табу

Кагыйдәне белү. Дәреслек һәм сүз-лек белән эшли белү
24

25.10
^ Хикәя фигыльнең тәмамланмаган үткән заман, күптән үткән заман, кабатлаулы үт-кән заман формалары.
Тәрҗемә эше.Диа-логларга төшеп калган реплика-ларны куярга өй-рәнү.

Диалогларга төшеп калган репликаларны куя белү, сөйләшү
25

27.10
Хәзерге заман хикәя фигыль +башлады төзелмәсе.

ГКФ

Кагыйдәне аңла-ту. Күнегүләр язу

Кагыйдәне белү. Җөмләләрдән фигыльләрне таба белү
26

30.10
Контроль эш № 2

“Мин һәм минем яшьтәшләрем” бүлеге буенча

Белем тик-шерү
Гамматик күнек-мәләр булдыру

Тест формасында

27


1.11

Хаталар өстендә эш. Теләк белдерү формала-ры.

ГКК

Дәреслек белән эш. Күнегүләр язу

Биремнәрне дөрес эшләү
28

3.11
“Болын патшасы” әсәрендәге лексик-грамматик материал.
Сорауларга дөрес җавап бирү.

Яңа лексиканы диалогларда кул-лана белү.
29

13.11
“Болын патшасы” әсәре эчтәлеге буенча диалог-лар төзү.

Д.с

Диалоглар төзү.

Яңа лексиканы диалогларда кул-лана белү.
30

15.11
^ Бәйлек һәм бәйлек сүзләр (аша,ян,ас,өс...)

ЛГКК

Күегүләр язу.

Бәйлекләрне һәм бәйлек сүзләрне җөмләләрдә та-барга һәм бәйлек-ләр белән җөмлә-ләрне төзи белү

Мөстәкыйль эш Дәреслек 65-66 б31

17.11
^ Билгеләү, билгесезлек, юклык, күрсәтү, тар-тым алмашлыклары.

ЛГКК

Грамматиканы искә төшерү

Сүзләрнең дөрес язылышын үзләш-терү
32

20.11
Җөмләләрне тулыланды-рып язу,сорау җөмләләр төзү.


ГКФ

Күнегүләр язу.

Күнегүләрдә бирелгән бирем-нәрне дөрес эш-ләү
33

22.11
Хәл фигыльнең юклык формасы.

ЛКФ

Хәл фигыльнең юклык формасын җөмләләрдә кулланырга өйрәнү.

Хәл фигыльнең юклык формасын аера белү.
34

24.11
Исем фигыль форма-сын аера белү.

ГКК

Исем фигыльләр-нең барлык-юклык форма-сында килешләр белән төрләнешен өйрәнү.

Исем фигыльләр-нең барлык-юк-лык формасында килешләр белән төрләнешен истә калдыру.
35

27.11
Хәзерге заман хикәя фигыльнең төрләнеше.
Хәзерге заман хикәя фигыльнең төрләнешен искә төшерү.

Хәзерге заман хикәя фигыльнең төрләнешен истә калдыру.
36

29.11
Булып эшлим... төзел-мәсе.
Кагыйдәне аң-лату,күнегүләр язу.

Бирелгән төзел-мәне җөмләләрдә дөрес куллана белү
37

1.12
-ча,-чә кушымчалы сүз-ләр.

ГКФ

Кагыйдәне аң-лату,күнегүләр язу

Сүзләрне җөмлә-ләрдә дөрес куллану.
38

4.12.
“Безнең йөрт малайлары ” шигырендәге лексик-грамматик материал.


ГКК

Сорауларга җавап бирергә,сүзлек белән эшләргә.

Яңа лексиканы куллану.
39

6.12
-лык,-лек кушымчалы сүзләр.

ЛКФ

Кагыйдәне аң-лату,күнегүләр язу

Сүзләрне җөмлә-ләрдә дөрес кул-лану.3.Буш вакытымны ничек үткәрәм? (18 сәг)
40

8.12
“Ялгыш адым” шигерен-дәге лексик-грамматик материал.

д/м сөйләм

Үз фикереңне белдерә белү.

“Юл кагыйдәлә-ре” темасына сөйләшә белү.
41

11.12
Белән, өчен, саен,кадәр бәйлекләре.
Белән, өчен, са-ен,кадәр бәйлек-ләренең кулланы-шын өйрәнү.

Белән, өчен, саен,кадәр бәйлекләрен сөйләмдә куллана белү.
42

13.12
Сыйфат+исем конструк-цияләре.

ГКФ

Грамматиканы искә төшерү

Сүзтезмәләр төзи белү.
43

15.12
“Әнфисә кемгә елмая? ” хикәясендәге лексик-грамматик материал
Исемнәрдә сый-фатларны та-бу,ясалышын аң-латырга өйрәнү.

Исемнәрдә сый-фатларны таба белү,ясалышын аңлату.
44

18.12
Кешенең уңай һәм тискәре сыйфатлары турында сөйләшү.

д\м с\м

Күнегүләр эшләү.

Сүзләрдән җөм-ләләр төзү.

Мөстәкыйль эш дәреслек 83б


45

20.12
Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүе.

ГКФ

Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүен искә төшерү.

Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләндерә белү.
46

22.12
Контроль эш №3

“Безнең ял” бүлеге буен-ча.

Белем тик-шерү
Грамматик күнек-мәләр эшләү

Тест формасында

47

25.12
Хаталар өстендә эш.

Схемалар буенча диалоглар төзү.

д/м сөйләм

Дәреслек һәм сүзлек белән эш

Укучыларның бәйләнешле сөй-ләм телен үстерү
48

27.12

“Ф.Яруллин” текстын-дагы лексик-грамматик материал.
Саннарны искә төшерү.

Җөмләләрне дәвам итә белү.
49

50

12.01

15.01
^ Фразеологик берәм-лекләре.

Фразеологизмнарны куллану.

ГКК

Дәреслек белән эш. Күнегүләр язу.

Сүзләрнең дөрес язылышын үзләш-терү
51

17.01
Боерык фигыльләрдән хәл фигыль формаларын ясау.
Боерык фигыль-ләрдән хәл фи-гыль формаларын ясарга өйрәнү.

Боерык фигыль-ләрдән хәл фи-гыль формаларын ясау.
52

19.01
Хикәя, сорау, боеру җөмләләр.
Грамматиканы өскә төшерү

Җөмләләр төзү, иярчен кисәкләр-не атау.
53

22.01
“Җилкәннәр җилдә сынала “ текстындагы лексик-грамматик материал

ЛКФ

Дәреслек белән эш. Күнегүләр язү.

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр-не билгеләү,баш һәм иярчен кисәк-ләрен атау.
54

24.01
Ситуацияләр буенча диалоглар төзү,сөйләшү.

ГКФ

Мөстәкыйль эшли белү

Ситуацияләр буенча диалоглар төзи белү.
55

26.01
Гади җөмлә төрләре.
Бер составлы җөмләләрне аеру.

Фигыль җөмлә төрләрен атау.
56

29.01
Билгеле үтәүчеле, бил-гесез үтәүчеле,гомуми үтәүчеле, үтәүчесез җөм-ләләр.
Дәреслек белән эш. Күнегүләр язү.

Җөмлә төрләрен аера белү.

Дәреслек 102-103 б


57

31.01
-лы,-ле,-сыз,-сез кушымчалары белән сыйфатлар ясау.

ЛГКК д/м сөйләм

Текст белән эш

Сүзләрне урынлы кулланып җөмлә-ләр төзү.


4.Табигать һәм кеше (15 сәг)

58

2.02
Изафә бәйләнеше.

ГКК

Сүзтезмәләр яса-лышын аңлату.

Сүзтезмәләр белән җөмләләр төзү.
59

5.02

Рәвеш төркемчәләрен сөйләмдә куллану.

Д/м сөйләм

Текст һәм сүзлек белән эш

Җөмләләрдән рәвешләрне табу.
60

7.02

“Өзелгән чәчәкләр” хикясе(1 бүлек) өстендә эш.

ЛКК

Табышмаклар чишү

Сорауларга җавап бирү
61

62

9.02

12.02
1.“Өзелгән чәчәкләр” хикясендәге (2 бүлек) лексик-грамматик материал.

2.Ничек? Нинди? сораулары.

Д/М сөйләм

Сүзләрдән җөмләләр төзү

Укучыларның бәйләнешле сөйләм телен үстерү.

Сорауларга җавап бирә белү.
63

14.02
Җөмләләрне киңәйтеп язу.

д\м с

Ярата иде, ала иде төзелмәләрен кулланырга өйрәтү.

Дөрес эшләү күнекмәләрен тикшерү
64

16.02
-лык,-лек,-чы,-че, -даш.-дәш,-таш,-тәш,-лы,-ле,-сыз,-сез кушымчалы сүзләрне җөмләләр төзүдә куллану.

д\м с

Сүзләргә тиешле кушымчаларны ялгап, җөмләләр төзү.

Сүзләрнең дөрес язылышын истә калдыру
65

19.02

Сыйфат фигыльләрне җөмләләрдә куллану.

ЛКК

Хикәя фигыль-ләрне сыйфат фигыльләргә әй-ләндереп , яңа җөмләләр төзү.

Сыйфат фигыль-ләрне таба белү.

Дәреслек 123-124 б

66

21.02

Сыйфат фигыльнең төр-ле заман формаларын җөмләләрдә куллану.

Д/м сөйләм

Сыйфат фигыль-нең заман форма-ларын өйрәнү.

Сыйфат фигыль-нең заман форм-аларын аера белү.
67

68

23.02

26.02
1.“Җиңәсем килде” хикәясендәге лексик-грамматик материал.

2.Фразеологик берәм-лекләре.

ГКФ

ГКК

Җөмләләр төзү. Күнегүләр язу.

Фразеологик берәмлекләрен тәрҗемә итү.

Яңа лексиканы урынлы куллана белү.

Фразеологик берәмлекләрен куллана белү.
69

28.02
Инфинитив+кирәк(кирәк түгел), тиеш (тиеш түгел),ярый (ярамый) төзелмәләре.

Д/м сөйләм

Җөмләләр төзү. Күнегүләр язу.

Бирелгән сүзләр-дән җөмләләр тө-зеп язу
70

2.03
Икән ( ярдәмчел фигыль) сүзенең кулланышы.

ЛГКК

д/м сөйләм

Җөмләләр төзү. Күнегүләр язу.

Фикерне дөрес һәм төгәл итеп әйтә белү күнек-мәләрен булдыру
71

5.03
“Алдакчы Наиль” хикәясендәге лексик-грамматик материал.

Д/м сөйләм

Текст өстендә эш

Диалоглар төзү.
72

7.03
Тамыр,ясалма исемнәр.

ГКК

Бирелгән сүзләр-дән җөмләләр тө-зеп язу

Яңа лексиканы сөйләмдә куллана белү.


5.Без Татарстанда яшибез (12сәг)

73

9.03
^ Теләк фигыль (-ыйм,-им,-ыйк,-ик)

ГКК

Теләк фигыль кагыйдәсен искә төшерү. Күнегүләр язу

Теләк фигыль-ләрне танып белү, дөрес куллану һәм рус теленә тәрҗе-мә итү күнекмә-ләрен булдыру
74

12.03
“Бәхет кайда була?” шигырендәге лекси к-грамматик материал.
Сүзләрне хатасыз язу

Бирелгән төзел-мәләрне сөйләмдә куллана белү
75

14.03
Бәйлек сүзләрне җөмләләрдә куллану.
Бәйлек сүзләрне табу, сораулар кую,килешен билгеләү.

Бәйлек сүзләрне сөйләмдә куллана белү.
76

16.03
Фигыль төрләрен кабатлау.

Д/м сөйләм

Бирелгән җөм-ләләрдән текст төзү һәм шул текст белән эшләү

Җөмләләр төзү эшен активлаш-тыру, аларны рус теленә тәрҗемә итү үзенчәлек-ләрен гамәли үзләштерү
77

19.03
Контроль эш № 4

. “Әдәбият – сәнгать дөньясында”, “Дүрт аяклы дусларыбыз” бүлекләре буенча.

Белем тик-шерү
Грамматик күнек-мәләр эшләү

Тест формасында

78

2.04
Хаталар өстендә эш

“Бер хәзинә” хикәясен-дәге лексик-грамматик материал.

ГКК

Кагыйдәне искә төшерү. Күнегүләр эшләү

Сүз ясагыч ку-шымчалардан яңа сүзләрне ясый бе-лү
79

2.04
Сүзтезмәләрне тәрҗемә итү, җөмләләр төзү.

ЛКФ

Күнегүләр язу

Сүзләрнең тәрҗе-мәсен белү.

Дәреслек 142-143 б


80

4.04
“Хезмәткә-хөрмәт” текстындагы лексик-грамматик материал
Чыгыш килешен сораучы бәйлеге (соң) турында төшенчә.

Соң бәйлеген дөрес куллану.
81

6.04
^ Сан төркемнәрен кабатлау.”Онытма син!” шигырендәге лексика.

ЛКФ

Текст һәм сүзлек белән эш. Күнегүләр язу.

Сан төркемнәрен искә төшерү һәм җөмләләрдә кул-лана белү
82

9.04
Килеш кушымчалары.

ЛГКК

д/м с

Күнегүләр язу

Килеш кушымча-ларын дөрес куя белү.
83

11.04
“Идел суы ага торыр...” текстындагы лексик-грамматик материал.

Үз фикереңне әйтергә өйрәнү.

Яңа лексиканы кулланып, җөмләләр төзү.
84

13.04
Харис Якупов иҗаты

ЛГКК

Текст өстендә эш

Сыйфатларны һәм саннарны искә төшерү һәм сөй-ләмдә куллана белү
6.Татарстанның күренекле әдипләре (21 сәг)

85

16.04
Тамыр.

ЛКК

Күнегүләр эшләү

Сүзләрне рус теленә тәрҗемә итә белү.
86

18.04
Алмашлык.

ГКК

Алмашлыклар белән танышу.

Алмашлыкларны дөрес тәрҗемә итү.
87

20.04
Билгесезлек алмашлык-лары.

ЛГКК

Сүзләрне хатасыз язу

Сүзләрнең дөрес язылышын истә калдыру
88

23.04
Билгеләү алмашлык-лары.

ЛКФ

ГКК

д/м с

Алмашлыклар белән танышу.

Алмашлыкларны дөрес тәрҗемә итү.
89

25.04
Барлык,барысы,бөтен алмашлыкларының кулланышы.

ЛГК

Күнегүләр язу

Җөмләләр төзү.
90

27.04
Үз символлары, үз гербы төзелмәләре.

ЛГКК

д/м с

Күнегүләр язу

Фикерне дөрес һәм төгәл итеп әйтә белү күнек-мәләрен булдыру
91

30.04
“Туган җирем –Татар-стан” текстындагы лексик-грамматик материал .

ЛГКК

Мөстәкыйль эшли белү

Укучыларның бәйләнешле сөй-ләм телен үстерү

Дәреслек 163-164 б


92

2.05
Музей сүзен килешләр белән төрләндерү, җөмләләр төзү.

ЛГКК

Текст өстендә эш. Күнегүләр язу.

Килеш кушымча-ларын билгеләү.
93

4.05
Билгесез үткән заман хикәя фигыль.-ган,-гән,-кан,-кән кушымчалары-ның ялгану үзенчәлеге.
Сүзлек белән эшләү.

Тәрҗемә итү кү-некмәләрен булдыру.
94

7.05
Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше.
Тартымлы исем-нәрне килеш төр-ләндерү.

Тәрҗемә итү кү-некмәләрен булдыру.
95

9.05
Җөмләләрдән сыйфат-ларны табу, дәрәҗәләрен билгеләү.

ЛГКК

Күнегүләр язу. Җөмләләр төзү.

Тәрҗемә итү кү-некмәләрен бул-дыру.
96

11.05
“Асрарга бала бирәм ” ясәрендәге лексик-грамматик материал

ЛКФ

д/м сөйләм

Текст һәм сүзлек белән эш. Күнегүләр язу.

Тәрҗемә итү кү-некмәләрен булдыру.
97

14.05
Контроль эш № 5. “Без Татарстанда яшибез” циклы буенча.
Белемнәрне тикшерү
Тест формасында

98

16.05
Хаталар өстендә эш.

“Су анасы” хикәясендәге лексик-грамматик материал

ЛГКК

Текст һәм сүзлек белән эш. Күнегүләр язу

Сүзләрнең синонимнарын, антонимнарын табарга һәм рус теленә тәрҗемә итәргә өйрәтү
99

18.05
Исем фигыльләр белән җөмләләр төзү.

ЛГКК

Күнегүләр язу

Кагыйдәләрне кабатлау
100

21.05
Сүзләргә аффикслар ялгану тәртибе.
Кагыйдәне искә төшерү. Күнегү-ләр эшләү

Сүзләргә аффиксларны ялгый белү.
101

23.05
Кушма , парлы, тезмә исемнәр.

ГКК

Таблица тутыру.

Кушма , парлы, тезмә исемнәрне истә калдыру.
102

25.05
Схемалар буенча диалог-лар төзү.

ЛГКК

Сүзләрне хатасыз язу

Сүзләрнең дөрес язылышын истә калдыру
103

28.05
^ Аналитик фигыльләр (килеп җитте,укып бетерде).

ЛГКК

Күнегүләр эшләү

Аналитик фи-гыльләрне тәрҗе-мә итә белү
104

30.05
Ымлыклар.
Ымлыклар белән җөмләләр төзү.

Ымлыкларны куллана белү.
105

31.05
Кабатлау, йомгаклау

ЛГКК

Күнегүләр язу

Кагыйдәләрне куллана белү

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Программа по татарскому языку icon«Использование инновационных технологий в обучении детей татарскому языку»
Мдоу «Детский сад «Антошка» г. Болгар прошел районный семинар для воспитателей по обучению татарскому языку дошкольных образовательных...

Программа по татарскому языку iconСказка, как своеобразная художественная форма, наиболее доступна...
...

Программа по татарскому языку iconПрограмма внутреннего действия по обучению детей татарскому языку в детском саду «туган тел»
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре...

Программа по татарскому языку iconТатарский праздник “Сабантуй”
Подготовила и провела воспитатель по обучению детей татарскому языку мбдоу №34 «Чебурашка» города Альметьевска

Программа по татарскому языку icon2006г районная олимпиада по татарскому языку Климова М. 3 место,диплом
Использование информационно-коммуникационных образовательных технологий в процессе обучения предмету и в воспитательной работе

Программа по татарскому языку iconКонкурс ким для ерэ по татарскому языку и литературе
Образовательное учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Муслюмовская гимназия» Муслюмовского муниципального района...

Программа по татарскому языку iconПредставительство участников олимпиады по татарскому языку и литературному чтению
В областной олимпиаде младших школьников приняли участие 10 учащихся образовательных учреждений с татарским этнокультурным компонентом...

Программа по татарскому языку iconКонспект развлечения в подготовительной группе
Автор: Сатдарова Рабига Хафизовна- воспитатель по обучению детей татарскому языку мбдоу «Детский сад «Лесная сказка» общеразвивающего...

Программа по татарскому языку iconРегламент проведения республиканской и межрегиональной олимпиад по...
К школьной олимпиаде могут быть допущены учащиеся 5-11 классов, имеющие соответствующую подготовку. В районных олимпиадах участвуют...

Программа по татарскому языку iconРабочая программа по русскому языку в 9 классе на 2010-2011 учебный год
Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего обра­зования (2004), Примерной программы основного образования...Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница