Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы
Скачать 46.56 Kb.
НазваниеД. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы
Дата публикации17.08.2014
Размер46.56 Kb.
ТипДокументы


«Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать. Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты»

(Д.И. Писарев)

«Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы мыслить и рассуждать».

(Ф. Бэкон)

Äåòñêàÿ ëèòåğàòóğà íà ğóññêîì ÿçûêå:

 1. Âàñèëüåâà, Ëşäìèëà Àëåêñååâíà. Óìíèöà Ìóğî÷êà: ñòèõè.

 2. Äóøêîâà, Çèíîâüÿ Âàñèëüåâíà. Âîëøåáíûå öèôğû: ñòèõè äëÿ ÷òåíèÿ âçğîñëûìè äåòÿì.

 3. Íèêîëàåâà, Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäğîâíà. Êîò¸íîê è ìàëü÷èê: ğàññêàçû äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ.

 4. Ïèğîãîâà, Âåğà Èâàíîâíà. Ñ íàìè è ñğåäè íàñ: ğàññêàçû äëÿ äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçğàñòà.

 5. Ïóãà÷åâà, Âàëåíòèíà Ïåòğîâíà. Àòàìàíøà: ïîâåñòè è ğàññêàçû äëÿ ïîäğîñòêîâ.

 6. Ñåğåáğÿíàÿ, Âàëåíòèíà Èâàíîâíà. Ñòğàíà Ïåøåõîäèÿ: ïğàâèëà äîğîæíîãî äâèæåíèÿ â ñòèõàõ äëÿ äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçğàñòà.

 7. Ôğîëîâ, İäóàğä Ìèõàéëîâè÷. Ëåñ è åãî îáèòàòåëè: ñòèõè äëÿ äåòåé.

 8. Şõìà, Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷. Ëåñíîé ïğàçäíèê: ñòèõè, ñêàçêè è çàãàäêè äëÿ äåòåé.


Адрес: Чувашская Республика, Канашский район, село Ачакасы, ул. Молодежная, дом 23
e-mail: bibl-achakas@mail.ru
 

Äåòñêàÿ ëèòåğàòóğà íà ÷óâàøñêîì ÿçûêå:

 1. Вӑрманти ташӑ: сӑвӑсем кӗҫӗн ҫулхи øêóë à÷èñåì âàëëè.

 2. Æåëåçíîâ, Âàëåğèé Èâàíîâè÷. Õóí ïàòøè Àòòèë: èñòîğèëëå êàëàâñåì вӑтам ҫулхи øêóë à÷èñåì âàëëè.

 3. Ëèñèíà, Åâà Íèêîëàåâíà. Вӗҫекен кӳлӗ: êàëàâñåì.

 4. Ìàòâååâà, Ãàëèíà Àëåêñååâíà. Хамӑркка: êàëàâ.

 5. Íèêîëàåâà, Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäğîâíà. Хрюшӑпа унӑн тусӗсем: ÷è пӗчӗккисем âàëëè.

 6. Íèêîëàåâà, Ëşäìèëà Ïåòğîâíà. Кӗр ïàğíè: сӑвӑсем.

 7. Пӑрчӑкан, Íèíà. Мӗншӗн àííå йӑл êóëàòü?: сӑвӑсем, şïòàğóñåì.

 8. Ñàğïè, Ğàèñà. Èëåìïè юмахӗсем: şìàõñåìïå êàëàâñåì.
«Книга – это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого рода, она рупор человеческой мысли. Мир без книги – мир дикарей».

(Н.А.Морозов) 1. Ñóíòàë, Ìèõàèë. Мӑнту вӑрттӑнлӑхӗ : êàëàâïà фантастикӑллӑ ïîâåñòü вӑтам òàòà аслӑ ҫулхи øêóë à÷èñåì âàëëè.

 2. Ñóñëèí, Äìèòğèé Şğüåâè÷. Хӑрушӑ вӑрттӑнлӑх: приключениллӗ ïîâåñòü.

 3. Òàğàâàò, Âàëåíòèíà. Ûòàğàéìè ҫӗршыв : сӑвӑсем, юрӑ, êàëàâñåì.

 4. Şğàòó, Àëüáèíà. Àëôàâèò à - ÿ: сӑвӑсем.

 5. Ҫӑлкуҫ, Петӗр. Øӑмпӑртӑк-шӑмпӑлтӑк: сӑвӑсем, êàëàâñåìïå şìàõñåì.Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconМетодические рекомендации «Читай не затем, чтобы противоречить и...
От составителей; Вступление; Формы и методы работы с литературно-художественными журналами: из опыта работы публичных библиотек

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconДень матери в зал входят дети младшей группы, затем старшей. 1-ый ребёнок
Очень приятно, что вы пришли к нам в гости. Мы пригласили вас на праздник чтобы выразить вам свою глубокую любовь, уважение и великую...

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconПервая. С высоты 10 000 метров
Для того, чтобы начать, эту повесть, автору пришлось сильно потратиться, а именно купить самолетный билет от Москвы до Зимоярска....

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconДополнение
Мне хотелось бы, чтобы доктор по­смотрел его. 18. Дети хотели, чтобы я рассказал им сказку. 19. Я не хочу, чтобы она знала об этом....

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconКнига из серии «Золотая Аура»
В наши нелегкие дни, появляется много призывов к тебе человек с тем, чтобы ты оглянулся на тот мир, который тебя окружает, чтобы...

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconТема: Современные педагогические технологии
С искусства все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconСтатья написана по просьбе „юности
...

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconВесна в гостях у ребят [2]
В старину пели веснянки – песни, которыми зазывали весну, чтобы птицы поскорее с юга вернулись, чтобы снег в полях растаял, чтобы...

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconСлышим звон и знаем, где он
Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит бумага, как звенит бубен, какой звук издает барабан, как...

Д. И. Писарев Читай не затем, чтобы противоречить и опровергать, не затем, чтобы принимать на веру; и не затем, чтобы найти предмет для беседы; но чтобы iconЛекция первая
Сегодня я хотел бы опять говорить в связи с только что представленной сценой из первой части "Фауста", чтобы получить некое единство,...Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
lit-yaz.ru
главная страница